بررسی عقد هبه و صلح در حقوق ایران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
چکیده 8
مقدمه 9
کلید واژه 10
فصل اول : هبه 11
مبحث اول: تعریف و شناخت کلی هبه 12
بند اول – تعریف هبه 12
بند دوم – شناخت کلی هبه 12
مبحث دوم- شناسایی طرفین عقد هبه 13
بند اول – واهب 13
بند دوم – متهب 14
مبحث سوم: عین موهبه و شرط عوض 14
بند اول- عین موهبه 14
بند دوم- شرط عوض در هبه 16
مبحث چهارم قبض در عقد هبه 17
بند اول – تعریف قبض و اثر آن در عقد 17
بند دوم – صور مختلف قبض 18
بند سوم – فوت طرفین عقد هبه و تأثیر آن در قبض 19
بند چهارم – زمان قبض 19
مبحث پنجم : لزوم و جواز عقد هبه 20
بند اول – جایز بودن عقد هبه 20
بند دوم – استدلال در لزوم عقد هبه 21
بند سوم- موارد غیر قابل رجوع از هبه 21
سوم – عدم قابلیت رجوع به لحاظ خروج از ملکیت متهب 24
چهارم – عدم قابلیت رجوع به لحاظ تغییر در عین موهوبه 25
بند چهارم – شرط حق رجوع در عقد هبه 26
بند پنجم- استفاده از حق فسخ بجای حق رجوع 26
مبحث ششم – رجوع و آثار آن 27
بند اول – شناسایی رجوع از هبه 27
بند دوم- آثار رجوع 28
فصل دوم : صلح 31
مبحث اول – تعریف لغوی و تعریف در قانون مدنی 32
بند اول – تعریف لغوی 32
بند دوم – تعریف در قانون مدنی 33
مبحث دوم – انواع عقد صلح 33
بند اول – صلح بر دعوی و بدوی 33
بند دوم – صلح با انکار و صلح با اقرار 34
بند سوم – صلح در حوزه امور کیفری و حوزه امور مدنی 35
بند چهارم – صلح معوض و صلح بلاعوض 36
مبحث سوم – شرایط عقد صلح 37
بند اول – شرایط طرفین در عقد صلح 37
مبحث چهارم – آثار و احکام عقد صلح 38
بند وال – احکام صلح بر دعوی و صلح در بدوی 38
بند دوم – فسخ عقد صلح 40
نتیجه گیری 42
منابع 43

چکیده:
تحقیق ح‍اض‍ر در م‍ورد ب‍ررس‍ي‌ دو عقد رایج، صلح و هبه اس‍ت‌. م‍وض‍وع‍ي‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍طرح‌ ب‍ودن‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ي‌، داراي‌ جن‍ب‍ه‌ه‍اي‌ دي‍گ‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ مي‌ت‍واند در ع‍ل‍وم‌ دي‍گ‍ر م‍ث‍ل‌ اخ‍لاق‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ي‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ن‍ي‍ز م‍طرح‌ ش‍ود.

کلیدواژه:
صلح-عقد-هبه--تسالم

مقدمه:
با توجه اينكه عقد صلح و هبه يكي از عقود شرعي بوده و داراي سابقه و قدمت طولاني در فقه اماميه و عامه مي باشد و از طرفي بعضي عقود در حقوق مدون به صورت رايج رخنه كرده
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1690 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:206 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:


برچسب ها: عقد هبهعقد صلح